Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

11/06/2021, Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 15/06/2021

11.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 15:10

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 15η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) ΕΤΟΥΣ 2021

2.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 170/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ)

3.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021 ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ

4.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ, ΤΕΤΡΑΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

5.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 10 Ν. 4412/2016

6.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

7.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2019-2023»

8.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ)

9.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

10.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

11.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28041)

12.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28885)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ