Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

16/04/2021, Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/04/2021

16.04.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 15:15

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 20η Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

2.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

3.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΟΚΟΙΠΠ) 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΟΚΟΙΠΠ) ΕΤΟΥΣ 2021

6.

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. 152 Ν. 3463/2006 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 167/2021 ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» ΚΩΔ. ΟΠΣ 5069430

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΗΦΑΚΑ)»

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020-2021»

11.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

12.

ΑΝΑΘΕΣΗ «ΕΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

13.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

14.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ»

15.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)

16.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΙΑΝΟΥ ΑΝΤΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

17.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡ. 244/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ & ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ