Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/12/2021

17.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της αριθμ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 21η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.&Δ. ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

3.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 820/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ, ΣΚΑΛΙΔΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ «

6.

ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΩΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

7.

ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

9.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ»

10.  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ»

11.  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

12.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

13.  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΛΙΑΣ & ΚΑΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ»

14.  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ»

15.  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΘΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

16.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

17.  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ»

18.  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ – ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ»

19.  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

20.  

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 63983/2021)

21.  

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 63984/2021)

22.  

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 65489/2021)

23.  

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 67 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ