Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

23/04/2021, Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/04/2021

23.04.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 14:57

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 27η Απριλίου 2021 ημέρα M. Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΒΟΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΩΝΗ»

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ»

3.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

5.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ openΑΒΕΚΤ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

6.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» - ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 3, 4, 5, 6 & 7

7.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

8.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡ. 188/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΔΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝΙΩΝ»

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΤ14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΔΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝΙΩΝ»

10.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ & ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2019»

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΕΦ»

12.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗ 2018»

13.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ

14.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΤ04 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

15.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ‘ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ’»

16.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

17.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΡΕΟΥΦ  ΠΑΣΑ

18.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ

19.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

20.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΔΕΣ

21.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΝΤΙΡΙΔΑΣ – ΕΠΙΤΟΝΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

22.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΒΙΟΠΑ ΣΟΥΔΑ

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ