Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021 | 26/08/2021 01:08

26/08/2021, Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/08/2021

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 27η  Αυγούστου  2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 08:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»

 Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας υποστήριξης στην εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 περί συνοπτικού διαγωνισμού καταργείται από το άρθρο 141 του Ν. 4782/2021.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ