Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/12/2021

24.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:12

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της αριθμ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 28η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 26 ΚΑΙ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

7. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

10.   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 828/21 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

11.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

12.   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΠΕΝΤΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

13.   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

14.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΟΥΔΑΣ & ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 2019»

15.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΣΟΥ – ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ»

16.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ»

17.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΧΙΑΝΑ Ι»

18.  ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. 19 «ΜΟΝΤΕ ΒΑΡΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ