Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7/12/2021

03.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της αριθμ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 7η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

2.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

3.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

4.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ 12ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ 7ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

9.

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΕΑ ΧΩΡΑ»

10.

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ»

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ»

12.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»

13.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

14.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 758/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ, ΣΚΑΛΙΔΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

15.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ‘Η ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ’ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020» ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ

16.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΑΡ. 132 Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

17.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)»

18.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

19.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ) ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019-2020 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

20.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ

21.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

22.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΟΚ

23.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ