Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

13/05/2021, Ανακοίνωση για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας (όμοροι)

13.05.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

Με την υπ’ αρ. 47458/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864/2020 Β’) έγινε καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι: α) κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, β) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), γ) κέντρα αναψυχής, δ) ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ε) επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινόχρηστου και λειτουργούν νόμιμα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ.20, όπως ισχύει καθώς και στ) μέχρι τις 31.10.2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα της υποπερ.γγ.της περ.β. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων αίτηση, που θα αφορά στο έτος 2021 με τα κάτωθι:

1) Άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά περίπτωση.

2) Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές χρήσεις.

3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνουν α) τη μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου έως την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης β)στην παραχωρούμενη θέση δεν υφίστανται παράνομα έργα μόνιμα ή προσωρινά αλλά και οποιοδήποτε άλλο δομικό έργο σύμφωνα με τον κώδικα πολεοδομικής νομοθεσίας.

4) Αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου με επιμέλεια του αιτούντος, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ. ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων (δ/νση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 50 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (2' όροφος), τηλ. 28213 41725 ή με ηλεκτρονικό αίτημα ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ https://www.chania.gr/e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ Για Πολίτες/ e-Εξυπηρέτηση/Γενικό Αίτημα).

5) Ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ κατά περίπτωση καθώς και Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ είναι σε ισχύ.

6) Μισθωτήριο, που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ.(μόνο στις περιπτώσεις όπου μεταξύ της επιχείρησης και του αιγιαλού –παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός).

7) Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο Χανίων (Δημοτική ενημερότητα) (τηλ. 28213 41757, εσωτ. 3, 5, 6 ή με ηλεκτρονικό αίτημα https://www.chania.gr/e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ Για Πολίτες/ e-Εξυπηρέτηση).

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι ενδιαφερόμενοι που μεταξύ της επιχείρησής τους και του αιγιαλού – παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός θα πρέπει να συνυποβάλλουν και το μισθωτήριο που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ.

Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, που επιθυμούν την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (https://www.chania.gr/e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ Για Πολίτες/ e-Εξυπηρέτηση), που λειτουργεί στο Δήμο Χανίων, προσφέροντας διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Oι ενδιαφερόμενοι αποφεύγουν να επισκεφθούν γραφεία και υπηρεσίες μειώνοντας την έκθεσή τους στον κίνδυνο του κορωνοϊού και τη συνολικότερη ταλαιπωρία τους.

Η διαδικασία απαιτεί τη χρήση των κωδικών taxisnet και με λίγα «κλικ» οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν “την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού”, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία κι επισυνάπτοντας ανά περίπτωση τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Από 01/07/2021 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων: 28213-41756, εσωτ. 9.