Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Πρόσκληση σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2022 και της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2022

20.08.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018), θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, την 31η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 08:00 και ώρα λήξης 22:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2022.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους  2022.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας, την 31 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 08:00 έως 22:00, για το τεχνικό πρόγραμμα και το προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων έτους 2022, ηλεκτρονικά στο email του Δημοτικού Συμβουλίου ds@chania.gr ή μπορείτε να τις καταθέσετε εγγράφως στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου την 31 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 08:00 έως 14:00. 

 

                     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

 

                                                                          Ευτύχιος Δαμιανάκης

                                                                  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

πρόσκληση συνεδρίασης επιτροπής διαβούλευσης