Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 11/11/2021

09.11.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Νοεμβρίου  2021, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 08:00 π.μ. και ώρα λήξης 14:00, θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (08:00πμ έως 14:00 την 11-11-2021) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό  της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου γράφοντας το όνομα σας ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει

 

Μετά το πέρας της λήξης στις 14:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

«Γνωμοδότηση για την εκ νέου ή μη επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής  απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 501504707009 & 501504707020 με σκοπό  τη διάνοιξη της οδού Ρούφου πλάτους 10.0μ μεταξύ των ΟΤ 362 & 358 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων Δ. Χανίων, από την οδό  Καποδιστρίου έως την οδό Εμμ. Σειραδάκη ή τη μερική επανεπιβολή της με τροποποίηση  του  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου  πόλεως  Χανίων,  κατόπιν  της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22902/13-05-2021 αίτησης του κ. Ξηρογιάννη Ιωάννη & της  29952/17-06-2021  αίτησης  της  κ. Αθουσάκη  Ελένης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κεφαλαίου Η (Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις) του Ν.4759/2020 (Απόφαση 17/2021 Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων)»

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τον εξής λόγο:.

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Η (Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις) του Ν.4759/2020 ΦΕΚ 245/Α/09-12-2020 κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, η υπ΄ αριθμ. *22902/13-05-2021 αίτηση του κ. Ξηρογιάννη Ιωάννη*, για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων στα ΟΤ 358 & 362 κατόπιν αυτοδίκαιης άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί της οδού Εμμ. Σειραδάκη 16, προκειμένου η *συνιδιοκτησία* του να καταστεί οικοδομήσιμη.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, *εντός προθεσμίας έξι μηνών από την κατάθεση της αίτησης*, προτείνει στον οικείο Περιφερειάρχη την ολική ή μερική επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τα άρθρα 88 παρ. 3 & 89 παρ. 1 του Ν.4759/2020.

 

Επομένως το θέμα αυτό χαρακτηρίζεται ως *εξαιρετικά επείγον* δεδομένου ότι έως 12/11/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων πρέπει να πάρει σχετική απόφαση.

 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης