Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής: Στις 07/01/2022

03.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:01

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη (Άρθρο 77 Ν. 4555/2018)

 

Καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της αριθμ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 07η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134) καθώς και τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 90 του Ν. 4873/2021 (Α΄248) και την υπ’ αριθμ. 941/30-12-2021 Εγκυκλίου βάσει των οποίων «Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων για το πρώτο μέρος της αυτοδιοικητικής θητείας, λήγει την προηγούμενη της εκλογής των νέων, ήτοι την 8η Ιανουαρίου 2022»

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΟΚΟΙΠΠ)

 

  1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)

 

  1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

  1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΥΑΧ 2022

 

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Κ.Α.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ …. ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

 

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 82/2021 ΑΠΟΦ. Ο.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Σ. ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΙΣΑ

 

  1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 57353/21 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΕΣ

 

 

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΕΟΥΣ 2022 ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

  1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

 

10.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ   

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ