Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση επιτροπής ποιότητας ζωής: Στις 09/03/2022

04.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 09η   Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας στείλετε απαντητικά e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για έκαστο θέμα.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


1.ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2021

2.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η΄ ΜΗ   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

4 .ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ  ΘΕΣΗΣ  ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΛΕΜΕ 18

5. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΘΕΣΗΣ  ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 36

6.ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΒΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

7. AΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 489/1991 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΚΑΜΝΑΚΗ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΟΝΙΑΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4.


                                                                                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ