Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 09/02/2022

08.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 9η  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας στείλετε απαντητικά e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για έκαστο θέμα.

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης σχετικά

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕ 88 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Χ., ΣΕ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ Ο.Τ. 28Ε ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘‘ΝΕΑ ΧΩΡΑ’’ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον  για να ολοκληρωθούν  οι μελέτες της  ιδιοκτησίας, ενόψει  επικείμενης  αγοραπωλησίας.

2.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η΄ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  Ν.Δ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Το θέμα  κρίνεται ως κατεπείγον  λόγω .της ανάπλασης της Δημοτικής Αγοράς  .

 

                                                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ