Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τηλεδιάσκεψη: Στις 13-04-2022

08.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

Καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 13η  Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Κ.Ο ΧΝΑΙΩΝ  ΚΚΕ (μ-λ)

2. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΔ. κκ 022714/ΟΤ 624 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ  ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

3. ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΤΕ ΣΤΗΝ  ΟΔΟ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ

4. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ  ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ