Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής: Στις 18/03/2022

17.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης διά περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής  

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 18η Μαρτίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 08:00 π.μ. έως 11:00 για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

 

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας στείλετε απαντητικά e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για το θέμα.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 182/2021 ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  34431/5-5-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

    Η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της αρ. 182/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχαν εγκριθεί 34 προσλήψεις  ΙΔΟΧ ανταποδοτικών για την Υπηρεσία Καθαριότητας.  Επειδή το ΑΣΕΠ έχει προχωρήσει αρκετά τον έλεγχό του και πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί η ανωτέρω απόφαση, πριν την τελική έγκριση, αναφορικά με τον  περιορισμό  του αριθμού των αιτούμενων θέσεων προς κάλυψη καθώς σήμερα έλαβε η υπηρεσία την Προσωρινή Διαταγή που  υποχρεώνει το Δήμο Χανίων  να απασχολήσει στην Υπηρεσία Καθαριότητας 22 άτομα για αόριστο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει άμεσα η αλλαγή του αριθμού των προς πρόσληψη ατόμων, πριν την  έγκριση της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ, για να μην γίνει η διαδικασία από την αρχή με αποτέλεσμα να χαθεί η έγκριση του Υπουργείου για τις προσλήψεις αυτές (καταληκτική ημερομηνία 5/5/2022).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ