Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Νέοι Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από τον Δήμο Χανίων – Μάθε για το Σ.Φ.Η.Ο. και πες τη γνώμη για τα σημεία εγκατάστασης

17.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:05

 1

Ο Δήμος Χανίων, είναι έτοιμος να εκκινήσει τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης στην πόλη, και το τελευταίο διάστημα, εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο), ως οφείλει βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Με βάση το Σ.Φ.Η.Ο., ο Δήμος Χανίων προγραμματίζει τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο), κατά μήκος των διοικητικών του ορίων, σε χώρους στάσης και στάθμευσης του (άρ. 34 του ν. 2696/1999), καθώς και σε ελεγχόμενους και δημοτικούς χώρους στάθμευσης.

Το Σ.Φ.Η.Ο θα προβλέπει κατ’ ελάχιστον 109 δημοσίως προσβάσιμες θέσεις φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην επικράτεια του Δήμου, προς εξυπηρέτηση των αναγκών φόρτισης διάφορων τύπων Η/Ο που αναμένεται να κυκλοφορούν στο Δήμο τα επόμενα χρόνια.

Μάθε περισσότερα στην αναλυτική παρουσίαση για το Σ.Φ.Η.Ο. εδώ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η μεθοδολογία που υιοθετεί ο Δήμος απαρτίζεται από τα ακόλουθα βήματα:

  • Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης.
  • Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο).
  • Παρουσίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης Η/Ο.
  • Διενέργεια διαβούλευσης.
  • Ολοκλήρωση φακέλου Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου.

Η διενέργεια διαβούλευσης αποτελεί οριζόντια δράση καθώς η βέλτιστη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης αφορά στην επικράτεια του Δήμου, συνεπώς είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, αλλά και των πολιτών. Σκοπός είναι να καταλήξουμε σε μία βέλτιστη λύση χωροθέτησης, σταθμίζοντας τις μελλοντικές ανάγκες των ενδιαφερομένων φορέων και των πολιτών.

Η Διαβούλευση του Σ.Φ.Η.Ο. προγραμματίζεται σε δύο Στάδια:

-          Στάδιο 1ο: Ιεράρχηση των περιοχών του Δήμου για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο. 

-          Στάδιο 2ο: Παρουσίαση και οριστικοποίηση της χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης Η/Ο.

Σε αυτό το αρχικό 1ο Στάδιο διαβούλευσης, ο Δήμος Χανίων σας προσκαλεί να συμμετέχετε με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οι απαντήσεις σας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην αναγνώριση των περιοχών προτεραιότητας του Δήμου για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο.

Οδηγίες/κατευθύνσεις συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου:

1. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή του Φορέα σας, στην 1η ερώτηση «Ιδιότητα Συμμετέχοντα» επιλέξτε «Εκπρόσωπος φορέα/επιχείρησης». Στη συνέχεια, συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία του Φορέα που ακολουθούν.

2. Ακολουθήστε την πορεία των ερωτήσεων και καταχωρίστε τις απαντήσεις σας. Οι περισσότερες είναι απλές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

3. Για τη συλλογή και επεξεργασία επαρκούς πληροφορίας, αλλά και για την μεγιστοποίηση της συνεισφοράς σας στην εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο, συστήνεται η πλήρης συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δηλ. όλων των Ερωτήσεων (υποχρεωτικών και προαιρετικών). Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι 5’. 

4. Ειδικότερα, από την Ερώτηση 4 και μετά, οι απαντήσεις σας θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες ως προς τον καθορισμό της σημαντικότητας του κάθε κριτηρίου ιεράρχησης των διάφορων περιοχών της επικράτειας του Δήμου για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο, ενώ μπορείτε να προτείνετε και επιπλέον κριτήρια ιεράρχησης εφόσον το κρίνετε αναγκαίο.

Για σκοπούς τήρησης του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο, παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 1ου Σταδίου διαβούλευσης