Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Ξεκινούν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στον ΕΛΓΑ, για τις πλημμύρες Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2019 στη Δ.Ε. Θερίσου

25.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, έως και την Παρασκευή 05 Αυγούστου 2022, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες Έτους 2019.

Επιλέξιμες αναγγελίες:

 • Πλημμύρες  Φεβρουαρίου -Μαρτίου 2019

Για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα η υποβολή Αρχικής Αίτησης ήταν υποχρεωτική έως 15 ημέρες από την ημερομηνία ζημιάς έτσι ώστε να μπορεί να υποβληθεί τώρα Οριστική Δήλωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου
 3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφάλισης ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως αγρότες από τον ΕΦΚΑ, για το έτος ζημιάς (2019).
 4. Έντυπο Ε1 έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018),  εκκαθαριστικό σημείωμα 2018, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).
 5. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών κατοχής της εκμετάλλευσης σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΚΕ
 6. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.
 7. Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης για ζημιά σε  κτηνοτροφική  μονάδα ή  αποθηκευμένες ζωοτροφές.
 8. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και όπου χρειάζεται (Δηλώσεις συγκομιδής του έτους ζημιάς)
 9. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, για ζημιά σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οικοδομική, έγκρισης τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύησης κατασκευαστή κλπ).
 10. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου του έτους ζημιάς, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α.
 11. Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιά σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς. Αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.

 • Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος 2019, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι  05-08-2022. Πέραν της ημερομηνίας αυτής ο παραγωγός καθίσταται μη δικαιούχος και αποκλείεται από την καταβολή ενίσχυσης.
 • ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.ΘΕΡΙΣΟΥ, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ) Δημοτικό Κατάστημα ΘΕΡΙΣΟΥ: τηλ.2821341400-411