Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Υποβολή εργασιών για το "Εν Χανίοις 2022": Έως τις 31/7/2022

28.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι ο ετήσιος τόμος του Δήμου "Eν Χανίοις" για το 2022 θα εκδοθεί εντός του έτους. Οι εργασίες, που θα περιληφθούν στον τόμο θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, μη δημοσιευμένες σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, να αναφέρονται στην Ιστορία, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τη Λαογραφία της Κρήτης γενικά, και των Χανίων ειδικότερα, και να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένες.

Τίθεται υπ’ όψιν των συγγραφέων ότι η φετινή έκδοση συμπίπτει με τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την άφιξη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Χωρίς να αποκλείονται άλλα θέματα, που πληρούν τις προδιαγραφές του τόμου, είναι προφανές ότι οι εργασίες, που θα αναφέρονται στο παραπάνω θέμα θα αποτελέσουν την πρώτη και ξεχωριστή ενότητα στον τόμο.

Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, να είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά, New Times Roman 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο και σε έκταση το πολύ έως 20 σελίδες μεγέθους Α4 (επιπλέον 5 σελίδες για το οπτικό υλικό, σημειώσεις, παραπομπές, πηγές και βιβλιογραφία). Εργασίες εκτενέστερες από τον ορισμένο αριθμό των σελίδων (25 συνολικά) δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στον τόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση en_chaniois@chania.gr  το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2022, σημειώνοντας απαραίτητα την ιδιότητα, το τηλέφωνο και την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους για άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι εφικτή η παράταση χρόνου για την υποβολή των κειμένων και εργασίες, που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. Τα κείμενα θα τεθούν υπ’ όψιν Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία και αποφασίζει για τη δημοσίευσή τους. Η υποβολή εργασίας συνεπάγεται και την αποδοχή των αποφάσεων της Επιτροπής, οι οποίες είναι τελεσίδικες. Εργασίες, δημοσιευόμενες ή μη, δεν επιστρέφονται. Οι συγγραφείς, των οποίων τα κείμενα θα περιληφθούν στην έκδοση, δικαιούνται 5 αντίτυπα του τόμου και 50 ανάτυπα της εργασίας τους.