Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής: στις 5/04/2022

01.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 5η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

2.

ΜΕΙΩΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ

3.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓΙΟΣ  ΛΟΥΚΑΣ» ΧΑΝΙΩΝ

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ/2021 ΤΟΥ ΑΣΕΠ

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ, Β’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ»

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» (κωδ. Sub. 1 -ID 16873) ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.2 – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΠΥΛΩΝΑΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

7.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

8.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ»

9.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», ΤΜΗΜΑ Γ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ»

10.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΣΟΥΔΑΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 2020»

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (53) ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

12.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  ΣΤΗ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ACT NOW MAYOR’S CONFERENCE – Global Crisis Call For Local Innovation

13.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

14.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ‘chaniatourism.gr’

15.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

16.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

17.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13316/30-03-2022)

18.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15153/30-03-2022)

19.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ