Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7/06/2022

03.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 7η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Μ.Α.Ι.Χ.) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

4.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ»

5.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ ‘Η ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31-12-2022

6.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΧΑΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ», Β’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΤΑΔΙΟ Β.I. - ΔΙΑΛΟΓΟΣ

8.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

9.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ’»

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΣΤΙΣ ΣΤΕΡΝΕΣ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

11.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Μ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΘΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

12.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»

13.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ GREEK TV LONDON

14.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ «ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2022»

15.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΑ»

16.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2021-2022

17.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

18.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ