Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής: Στις 15/02/2022

11.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 03:02

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 15η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ) 2020 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2020 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ)

3.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

4.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021

6.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΛΑΚΚΟΥΒΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΑΚΙ

7.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

8.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ

9.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ  ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ 10η, 13ο, 23ο, 24ο) ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡ. 8/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ)

10.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΡ. 4683/2022 ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΗΜΟΥ (ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ)

11.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΡ. 4685/2022 ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΗΜΟΥ (ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ)

12.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΑΔΙΣΟΥ

13.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

14.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 182/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

15.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 544/2019 ΚΑΙ 8/2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΡ. 26 ΚΑΙ 117 Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

16.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΡ. 493/2021 ΚΑΙ 593/2021 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

17.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

18.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

19.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ (παρ. 2γ αρ. 32 Ν. 4412/2016) – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΓΟΝΟΥ

20.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

21.

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 57720/2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

22.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Τ.Σ.Α.Δ.Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΚΩΔ. ΟΠΣ 5092054 Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

23.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 26849/2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

24.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ) ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 54181/2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

25.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

26.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ – ΧΡΗΣΗ 2020»

27.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2020»

28.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

29.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΒΙΛΑΣ ΣΒΑΡΤΣ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ»

30.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΒΙΛΑΣ ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ»

31.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»

32.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

33.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΝΛΑΝΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

34.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

35.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

36.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΧΑΛΕΠΑ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ