Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2022

25.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 29η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (άρθρο 12 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις φορέων του δημόσιου τομέα, άρθρο 12 της οδηγίας 2014/24/Ε)

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

5.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΜΠΕΣ – ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ»

6.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

7.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΚΑ

8.

ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ

9.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0

10.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 10 Ν. 4412/2016

11.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

12.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ) ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

13.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΑΤΑΙΩΣΗ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

14.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

15.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

16.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

17.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΗΦΑΚΑ)»

18.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

19.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)»

20.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

21.

ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 2ου ΑΠΕ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»

22.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

23.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2021»

24.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0

25.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΩΝ»

26.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Candia – ΑΦΟΙ Μ. ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ κας ΜΑΝΙΑΣ ΜΠΙΚΩΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

27.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

28.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ www.chaniatourism.gr

29.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ