Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 14 Μαρτίου 2022

10.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 14/3/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 3. Έγκριση εκ νέου του πίνακα Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022  {Αλόγλου}
 4. Μείωση μισθώματος καταστήματος επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου (ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΠΕ) {Αλόγλου}
 5. Τροποποίηση συμβάσης μίσθωσης καταστήματος επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου (ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ) {Αλόγλου}
 6. Αποζημίωση Αντιπροέδρου ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 7. Απευθείας αγορά ακινήτου με σκοπό την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίων {Καλογριδάκης}
 8. Έκφραση γνώμης επί της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠεΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ {Καλογριδάκης}
 9. Αίτημα για διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού πλυντηρίου {Ζερβουδάκη}
 10. Έγκριση  παραχώρησης  χρήσης  έδρας Δημοτικών  γηπέδων  ποδοσφαίρου του Δήμου Χανίων  σε  αθλητικό σωματείο  για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 {Μιχαηλάκης}
 11. Απομάκρυνση  περιπτέρου πλατείας Μαρκοπούλου {Νικηφοράκης}
 12. Γνωμοδότηση για την εκ νέου ή μη επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 501504113016  με σκοπό τη διάνοιξη της οδού μεταξύ των ΟΤ880-880Α και 883 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της περιοχής «Καλυκάς» Δ. Χανίων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 46711/13-9-2021 αίτησης του κ. Μπολουδάκη Παναγιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η (Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις) του Ν.4759/2020. (Αρ. πρωτ. 46711/13-9-2021 αίτηση του κ. Μπολουδάκη Παναγιώτη) {Χαζιράκης}
 13. Ανάκληση της με αριθμό 489/1991 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων και άρση της παραχώρησης κατασκευής κλίμακας επί του κοινοχρήστου χώρου φερόμενης ιδιοκτησίας Καλλιόπης Σκαμνάκη, επί της οδού Μπονιαλή αριθμός 4 {Χαζιράκης}
 14. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έτους 2021 {Χαζιράκης}
 15. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου την 24-9-2021, 22-10-2021, 24-11-2021, 24-11-2021, 8-12-2021, 8-12-2021, 29-12-2021 {Πρόεδρος}