Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Χανίων στης 29-8-2022

16.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:02

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε  στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018), η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, την 29η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 08:00 και ώρα λήξης 22:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2023.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους  2023.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας, την 29 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 08:00 έως 22:00, για το τεχνικό πρόγραμμα και το προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων έτους 2023, ηλεκτρονικά στο email του Δημοτικού Συμβουλίου ds@chania.gr.

 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Ευτύχιος Δαμιανάκης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου