Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την Τετάρτη 1/6/2022

27.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 1 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

 

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1/6/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου }
 2. Αναβάθμιση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης – Καθορισμός τελών στάθμευσης {Αλόγλου }
 3. Παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης στις παραλίες Δήμου Χανίων για το έτος 2022 (δημοπρατούμενοι χώροι) { Αλόγλου }
 4. Μη άσκηση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω αναλογισμών σε ιδιοκτησία στην περιοχή «Χαλέπα» { Αλόγλου }
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών { Αλόγλου }
 6. Αλλαγή του τρόπου διάθεσης της επιχορήγησης του Δήμου Χανίων προς τον ΔΟΚΟΙΠΠ  {Βαλυράκης }
 7. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής & εναπόθεσης απορριμμάτων έτους 2022 Περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων, Ναυστάθμου Κρήτης {Τσουπάκης}
 8. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής & εναπόθεσης απορριμμάτων έτους 2022 Περιοχής Δ/νσης Καυσίμων, Ναυστάθμου Κρήτης {Τσουπάκης}
 9. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}
 10. Συνδιοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «DANCE DAYS ΧΑΝΙΑ 2022» { Γιαννακάκης}
 11. Έγκριση του 2ο/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ν.3463/2006 άρθρο 199 παρ.6 (αχρήστου υλικού) { Βλαζάκης}
 12. Τροποποίηση της υπ, αριθμ. 816/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  (παράγραφος 2) περί αντικατάστασης παλαιού κουβουκλίου περιπτέρου με νέο και την θέση του εντός του ευρύτερου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Εθνάρχου Βενιζέλου 13 (Σούδα ΟΤ15) { Καλογριδάκης }
 13. Διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου με ΚΑΕΚ 50 150 4101039/0/0 και του ακινήτου με ΚΑΕΚ 50 150 εκ00147/0/0, στη 3η πάροδο Ηρακλείου 5 , στο ΟΤΓ 907, στη περιοχή Καλυκάς Μετόχι Μπάρμπου του Δήμου Χανίων (σχετ. η με αρ. πρωτ 64368/14-12-2021 αίτηση της κ.Μαυρογιαννάκη Στυλιανής).  { Καλογριδάκης }
 14. Διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου με ΚΑΕΚ 501507601004 και του ακινήτου με ΚΑΕΚ 50150εκ00141 που βρίσκεται στην περιοχή εντός ρυμοτομικού σχεδίου ΟΣΣΑΥΚ ΣΠΕ Κουμπελή  Χανίων στο ΟΤ ΒΒ  του Δήμου Χανίων . (σχετ. :  η με αρ. πρωτ 11388/10-03-2022 αίτηση των κ.Ντρέγκα Γεωργίου και Ντρέγκα Μαρκου) { Καλογριδάκης }
 15. Γνωμοδότηση επί της, προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, πολεοδομικής μελέτης του αστικού οικοδομικού συνεταιρισμού ένωσης αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ Ν. Χανίων στη θέση” ΒΑΡΔΙΑΚΙ” Σταυρού» της ΔΕ Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων { Χαζιράκης }
 16. Αποζημίωση γης στο ΟΤ165, ιδιοκτησία 090217Γ και στο ΟΤ57-160 ιδιοκτησία 070261 σχεδίου πόλεως «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ» { Χαζιράκης }
 17. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 090432/ΟΤ14β «Π. Σούδα-τμήμα αναθεώρησης»  { Χαζιράκης }
 18. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων (δρόμου) σε τμήμα του οικισμού “Μυλωνιανά” ΤΚ Βαρυπέτρου ΔΕ Θερίσου, Δήμου Χανίων (σχετ: οι υπ’ αρ. πρωτ. 8526/19-02-1219 & 9044/24-02-2022 αιτήσεις της Χρυσής Ψυλλάκη.) { Χαζιράκης}
 19. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Κασαπάκης)  { Χαζιράκης }
 20. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Ανδρεαδάκη) { Χαζιράκης }