Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Στέγαση και εργασία για τους αστέγους στον Δήμο Χανίων

17.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

Ο Δήμος Χανίων ως Δικαιούχος Φορέας,  σε συνεργασία με τη Σύμπραξη Χανίων ως Διαχειριστής Φορέας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση & Εργασία για τους Άστεγους στο Δ. Χανίων», προτίθενται να μισθώσουν οικίες για να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των εγκεκριμένων ωφελούμενων με βάση την απόφαση ένταξης της Δ/νσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η μίσθωση θα έχει διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου και την ανάρτησή του στο taxisnet. Το μισθωτήριο θα υπογραφεί ανάμεσα στον εκμισθωτή, τον ωφελούμενο και τη Σύμπραξη Χανίων (ως εγγυητής).

Οι μονάδες στέγασης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

α. Βρίσκονται εντός ή πλησίον αστικού/οικιστικού ιστού.

β. Έχουν χρήση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής και βρίσκονται σε περιοχές με χρήση γης που επιτρέπει κατοικία, τουριστικά καταλύματα ή χώρους κοινωνικής πρόνοιας κατά την κείμενη νομοθεσία.

γ. Φέρουν τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά για τη μίσθωση ακινήτων (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και ενεργειακό πιστοποιητικό)

δ. Πληρούν τις προδιαγραφές επαρκούς φυσικού/τεχνητού φωτισμού και αερισμού, κατά τη σχετική νομοθεσία και διαθέτουν κατάλληλο απορροφητικό σύστημα για την απαγωγή αερίων και οσμών, που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητού.

ε. Πληρούν τους όρους των κείμενων υγειονομικών διατάξεων κατά περίπτωση, και ειδικότερα:

  • Διαθέτουν επαρκή παροχή νερού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο ή σε άλλη περίπτωση τα υγρά απόβλητα απομακρύνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ώστε να μην αποτελούν πηγή ρύπανσης, άμεσα ή έμμεσα.

στ. Διαθέτουν σύνδεση με τη βασική υπηρεσία ηλεκτροδότησης, με αυτόνομο μετρητή, καθώς και επαρκή σημεία παροχής σε όλους τους χώρους (πρίζες). Ο πίνακας ηλεκτρικού ρεύματος είναι εφοδιασμένος με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη.

ζ. Διαθέτουν σύστημα θέρμανσης νερού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα  Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας του Δήμου Χανίων,  Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:30-14:30, στο τηλ. 28213 41695.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με Αρχή Διαχείρισης τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (Ο.Π.Ε.Κ.Α.)

p1  p2  p3  p4