Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Ανακοίνωση Δήμου Χανίων για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας (όμοροι)

30.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:57

Με την υπ’ αρ. 38609/2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/10-03-2023 Β’) έγινε καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των τεχνικών θεμάτων, των αναγκαίων λεπτομερειών και της διαδικασίας για την παραχώρηση  απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι: α) κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, β) οργανωμένες τουριστικές  κατασκηνώσεις (camping), γ) κέντρα αναψυχής, δ) ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους η άσκηση δραστηριοτήτων, που είναι συναφείς με την εξυπηρέτηση των λουόμενων και την αναψυχή του κοινού, ε) επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού και λειτουργούν νόμιμα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ.20, όπως ισχύει, καθώς και στ) και σύμφωνα με τον Ν 5036/2023 (ΦΕΚ 77/Α/28-03-2023). Μέχρι τις 31.10.2023, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα.

Οι ενδιαφερόμενες όμορες επιχειρήσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν στον Δήμο Χανίων αίτηση έως 25/06/2023 με τα κάτωθι:

1)      Άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά περίπτωση.

2)      Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές  από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2021 όπως ισχύει σήμερα χρήσεις.

3)      Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνουν α) τη μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου έως την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, β) στην παραχωρούμενη θέση δεν υφίστανται παράνομα έργα μόνιμα ή προσωρινά αλλά και οποιοδήποτε άλλο δομικό έργο σύμφωνα με τον κώδικα πολεοδομικής νομοθεσίας.

4)      Αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου  με επιμέλεια του αιτούντος, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ. ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, όπου αυτός υφίσταται θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων (δ/νση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 50 & Κ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (2''οροφος) τηλ. 28213 41724 εσωτ.2 ή με email: d-techniki@chania.gr

5)      Ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ κατά περίπτωση καθώς και Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ είναι σε ισχύ.

6)      Μισθωτήριο, που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ. (μόνο στις περιπτώσεις όπου μεταξύ της επιχείρησής και του αιγιαλού –παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός).

7)      Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο Χανίων (Δημοτική ενημερότητα) με ηλεκτρονικό αίτημα https://www.chania.gr/ Εξυπηρέτηση/ Οικονομικά /Δημοτική Ενημερότητα

(Επιπλέον μπορείτε να δείτε την εικόνα των οφειλών σας στο: https://epay.chania.gr)

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία  θα πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι ενδιαφερόμενοι, που μεταξύ της επιχείρησής τους και του αιγιαλού – παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός, θα πρέπει να συνυποβάλλουν και το μισθωτήριο, που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ.

Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, που επιθυμούν την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις: www.chania.gr (Εξυπηρέτηση→Κοινόχρηστοι Χώροι→Απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023,2024,2025) στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.chania.gr/eksypiretisi/xrhsh-koinoxrhstou-xwrou/apefthias-paraxorisi-aigialou.html, έως τις 25/06/2023.

Η διαδικασία απαιτεί τη χρήση των κωδικών taxisnet και με λίγα «κλικ» οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την «παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού», συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία κι επισυνάπτοντας ανά περίπτωση τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Από 01/07/2023 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων: 28213-41756, εσωτ.2.