Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Ξεκίνησε η υποβολή εργασιών για τον νέο τόμο του "Εν Χανίοις 2023": Έως τις 31/7/2023

09.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής εργασιών για την ετήσια έκδοση του Δήμου ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ για το 2023. Οι εργασίες που θα περιληφθούν στο ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, μη δημοσιευμένες σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, να αναφέρονται στην Ιστορία, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τη Λαογραφία της Κρήτης γενικά, και των Χανίων ειδικότερα, και να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένες.

Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, να είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά New Times Roman 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο και σε έκταση το πολύ έως 20 σελίδες μεγέθους Α4 (επιπλέον 5 σελίδες για το οπτικό υλικό, σημειώσεις, παραπομπές, πηγές και βιβλιογραφία). Εργασίες εκτενέστερες από τον ορισμένο αριθμό των σελίδων (25 συνολικά) δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στον τόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση en_chaniois@chania.gr το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2023, σημειώνοντας απαραίτητα την ιδιότητα, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνσή τους για άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι εφικτή η παράταση χρόνου για την υποβολή των κειμένων και εργασίες που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. Τα κείμενα θα τεθούν υπ’ όψιν Επιστημονικής Επιτροπής η οποία και αποφασίζει για τη δημοσίευσή τους. Η υποβολή εργασίας συνεπάγεται και την αποδοχή των αποφάσεων της Επιτροπής, οι οποίες είναι τελεσίδικες.

Ο τόμος τυπώνεται σε 1500 αντίτυπα, κυκλοφορεί την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, αποστέλλεται σε Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Φορείς και διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή.