Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 27/4

21.04.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:03

Ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 27-04-2023  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα 12:30 έως 14:00  με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου συµβουλίου κοινότητας Χανίων για τη δηµοτική περίοδο έως τις 31.12.2023.

Με το άρθρο 10 του Ν. 5043/2023 προστίθεται το άρθρο 79Α στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) με το οποίο επανέρχονται σε ισχύ οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την εκλογή του προέδρου της δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων από το σύνολο των μελών του συμβουλίου μεταξύ των δύο πρώτων συμβούλων των δύο πρώτων κατά σειρά εκλογής συνδυασμών.

Η διάταξη αυτή ισχύει για την τρέχουσα δηµοτική περίοδο, η οποία λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2023.

Εντός 15 ηµερών από την έναρξη ισχύος του νόμου (ημερ. έναρξης ισχύος 13.04.2023), το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον Πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου, µεταξύ των εκλεγέντων συµβούλων του µεγαλύτερου σε εκλογική δύναµη συνδυασµού, κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στην απόφαση του δικαστηρίου περί ανακήρυξης του συνδυασµού.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η διάταξη συνιστά συμμόρφωση με την υπ. αρ. 283/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας. Με την εν λόγω απόφαση κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και της παρ. 4 του άρθρου 10 του 4625/2019 (Α’ 139), σχετικά με τον τρόπο ανάδειξης του προέδρου των δημοτικών κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων με ορισμό του συμβούλου του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού.

                                                                                         Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

                                                                                         Αλευράκης   Κωνσταντίνος