Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

15/09/2020, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

15.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 18:07

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ WORD

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ -ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ