Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020 | 26/05/2020 11:05

26/05/2020, Προμήθεια καυσίμων και χημικού πρόσθετου κατάλυσης καυσαερίων adblue καυσίμων κίνησης οχημάτων του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ