Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

14/07/2020, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΥΠΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ STEP2SMART ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 -2020»

14.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 08:54

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές)