Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

03/09/2020, Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση πενήντα τριών (53) στεγάστρων, για την αναβάθμιση των αντίστοιχων υφιστάμενων στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Χανίων

03.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 10:53

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας  εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση πενήντα τριών (53) στεγάστρων, για την αναβάθμιση των αντίστοιχων υφιστάμενων στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Χανίων»

Προϋπολογισμός 161.290,32 € πλέον Φ.Π.Α 38.709,68 € συνολική αξία: 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Συστημικό Αριθμό:   95819

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

3. Κωδικός CPV: 44212321-5 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση (53) πενήντα τριών στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας, για την εξυπηρέτηση των επιβατών.        Οι τύποι των στεγάστρων που μπορούν να επιλεγούν είναι τρεις. Ο τύπος Α, ο τύπος Β, και ο τύπος Γ όπως περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:  Η παράδοση και εγκατάσταση όλων των στεγάστρων σύμβασης θα γίνει μέσα  σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό 45185/02-09-2020 αναλυτική Διακήρυξη.

8.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της κατηγορίας συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ.

9. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής

10. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18/09/ 2020  και ώρα 15:30.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 24/09/ 2020  και ώρα 08:30.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα  (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

12. Χρηματοδότηση: Φορέας  χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,(ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) όπου ο Δήμος Χανίων έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 150.000,00 € .

Η οικονομική διαφορά των 50.000,00 € θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων και βαρύνει τον Κ.Α 64-7135.003 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020

13. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

 

Αναλυτική Διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα

ΤΕΥΔ