Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

30/04/2020, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Προσφοράς για Παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 (λόγω του κατεπείγοντος)

30.04.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΧΑΝΙΑ, 30/04/2020
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                        Α.Π. 17618                                                                                                ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                             
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                                             
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    ΠΡΟΣ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία                                  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135     
Τηλ.: 2821341760  Fax: 2821341750    
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                        

 Παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του  Ν 4412/8-8-2016 (λόγω του κατεπείγοντος)

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους για την Παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του  Ν 4412/8-8-2016 (λόγω του κατεπείγοντος).

Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με την περιγραφή υπηρεσίας – συγγραφή υποχρεώσεων του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που επισυνάπτεται

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων οι οποίοι διαθέτουν άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του κτηνιάτρου και κτηνιατρείο μικρών ζώων στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι κτηνιατρικές εργασίες.

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των κτηνιατρικών πράξεων, επί ποινή αποκλεισμού.    

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) η οποία θα προκύπτει από το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των αναγραφόμενων τιμών των εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των αναγραφόμενων τιμών των εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού..

Προϋπολογισμός

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 10.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του  Ν 4412/8-8-2016 (λόγω του κατεπείγοντος)

Περιεχόμενο Προσφορών

Τα δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016). Δηλαδή:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για την κύρια και επικουρική ασφάλιση, (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα) καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 5. υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο προμηθευτής συμφωνεί με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της προμήθειας που τίθενται σ΄ αυτές..

Η τεχνική προσφορά:

περιλαμβάνει:

Οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή  πιστοποιητικό απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές

Η οικονομική προσφορά:

1.Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας και όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α..

Η τιμή θα δίνεται ως εξής:

α. Τιμή με κρατήσεις σε ευρώ (οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο), χωρίς Φ.Π.Α.

β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό).

2.  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε είδους άλλη επιβάρυνση που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το  Δήμο Χανίων.

 

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας, Έως την  Πέμπτη  07/05/2020 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων  Κυδωνίας 29 ΤΚ 73100 Χανιά

Για κάθε διευκρίνηση στο  τηλέφωνο  2821 3 41760 ή στο e-mail: g-promitheies@chania.gr

                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                           

                                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ