Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

15/07/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

15.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 09:03

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΔΑ: ΩΕ4ΕΩΗ5-ΠΕ6                   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                            
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     Α.Π. 33892/14-07-2020
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135                    
Τηλ: 2821341756  Fax: 2821341763
www.chania.gr

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ  (WC) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                             Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 Προκηρύσσει

       Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικών αφοδευτηρίων όπως περιγράφονται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον:

 Η εκμίσθωση περιλαμβάνει κτίρια αφοδευτηρίων ως εξής:

1. Πλατεία Δημοτικής Αγοράς Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 100 m² :

2. Πλατεία 1866 Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 100 m² :

3. Πλατεία Τάλω Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού  50 m² :

4. Οδός Ζαμπελίου Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 30 m² :

5. Οδός Αφεντούλιεφ Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 80 m² :

 Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των

είκοσι ευρώ ( 20,00 €) και για τα πέντε αφοδευτήρια. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο (1 έως 5) των αφοδευτηρίων, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί 29 Ιουλίου 2020 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στο ∆ηµαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων ∆ημοτικού Συµβουλίου), οδός Κυδωνίας 29, Χανιά ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να εκπροσωπούνται νόμιμα).   Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

  Οι συμμετέχοντες πρέπει vα  καταθέσουν στην επιτροπή εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του 12πλασίου του ποσού, το οποίο ορίζεται στη διακήρυξη ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος, δηλαδή ποσού ευρώ 24,00€ διάρκειας έξι (6) μηνών τουλάχιστον, από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. 33835/2020 αναλυτική διακήρυξη.

      Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες. Ολόκληρη  η  διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr) .  

 

                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

     ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ