Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

21/12/2020,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

21.12.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:01

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 50, Τ.Κ. 73135

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΛ: 2821341719

 

ΕΡΓΟ:

ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Π.Δ.Ε. 2020 ΣΑΕΠ-502 Κ.Α 2015ΕΠ50200003


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

NUTS – EL 434

 

CPV : 45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης

92522200-8 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων

45212350-4 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρονΟ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.

Διακηρύσσει

την με κλειστή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

Εκτιμώμενης αξίας 12.096.774,19 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα:

με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

 

Πίνακας περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 4

Άρθρο 1 Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 4

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 4

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 5

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστική Προσφυγή/ Προσωρινή δικαστική προστασία 9

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 14

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 15

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 15

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 17

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 17

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 18

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 18

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 20

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 20

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 20

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 21

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 21

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 22

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 22

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης 22

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 23

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 24

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 24

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 24

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 29

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 38

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 38

Άρθρο 26: Διάφορες ρυθμίσεις 38

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 39Αρχεία

 1. ΕΣΥ
 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 3. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 7. Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ
 8. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 11. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 12. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
 13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 14. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ
 15. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3
 16. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2
 17. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1
 18. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 19. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ