Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

13/10/2020, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανάθεση εργασιών κλαδέματος Δήμου Χανίων»

13.10.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 15:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΔΑΜ: 20PROC007468845
ΝΟΜΟΣΧΑΝΙΩΝ                                                                           ΑΔΑ:ΩΑΙΓΩΗ5-ΖΟΜ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                                                
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          ΧΑΝΙΑ, 13/10/2020       
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ                                                                          Α.Π. 54159
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩN
 Πληρ.: Κουτσουράκη Γεωργία                                    
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135                                                                
Τηλ.: 28213-41760, Fax: 28213 – 41750
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

  


                                      

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Ανάθεση εργασιών κλαδέματος Δήμου Χανίων» 

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάθεση εργασιών κλαδέματος Δήμου Χανίων»

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Προϋπολογισμός: 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α24%: 14.400,00€ Συνολική Αξία: 74.400,00€  

3. Πηγή χρηματοδότησης: Τακτικός προϋπολογισμός Δήμου Χανίων στον ΚΑ 35-6262.001

4. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

5. Κωδικός CPV: 77340000-5 Κλάδεμα δέντρων και θάμνων

6. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/ εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εργασία κλαδέματος δένδρων  που βρίσκεται σε χώρους πρασίνου (πάρκα, πλατείες, άλση, παιδικές χαρές, νησίδες κλπ), σχολεία και δενδροστοιχίες σε οδούς του Δήμου Χανίων.

8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

9. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε 12(δώδεκα) μήνες από την υπογραφή συμφωνητικού  υλοποίηση με δυνατότητα παράτασης του άρθρου 217 ν.4412/2016 .

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

11. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ

12. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού για κάθε τμήμα.

Ομάδα/Τμήμα

Περιγραφή

Προϋπ/μός ομάδας καθαρή αξία

Ποσό Εγγυητικής Συμμετοχής 2%

Α

Κλαδεύσεις Υψηλών Δένδρων Δημοτ.Ενότητα Χανίων

40.000,00

800

Β

Κλαδεύσεις Υψηλών Δένδρων Λοιπών  Δημοτικών Ενοτήτων

20.000,00

400

 

13. Κριτήριο ανάθεσης: κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής για κάθε τμήμα

14. Παραλαβή προσφορών:  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η   03 / 11 / 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 09/ 11./ 2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30.

15. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

18. Δημοσιεύσεις:

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.chania.gr  στην διαδρομή : Προκηρύξεις  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 100627

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ