Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

09/01/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ»

09.01.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 10:04

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ(ΑΡΘΡΟΥ 122, Ν.4412/2016, Ανοικτή διαδικασία) 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων.

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135, Χανιά, Ελλάδα.

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά).

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@chania.gr /evagianou@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελ. Βαγιανού (τηλ. 28213-41729, FAX: 28210-41716).

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο: “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί”, της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (“Προκηρύξεις”).

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

 2. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

 3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45112711-2

 4. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

 5. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

 6. Τίτλος έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ»

 7. Σύντομη Περιγραφή:

 1. Προσεκτική καθαίρεση τμημάτων του υφιστάμενου λίθινου τοίχου και ανακατασκευή λιθοδομών σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση, καθώς και επένδυση υπάρχοντος τοιχίου.

 2. Εκσκαφές, αντιστηρίξεις, επίχωση, δημιουργία αναβαθμών και μικρού αμφιθεάτρου, που θα επιχρισθούν με έτοιμο έγχρωμο υδραυλικό επίχρισμα τοιχοποιίας.

Ανακατασκευή των περιμετρικών της πλατείας πεζοδρόμων.

Διάστρωση με φυσικές πέτρες:

- πλατεία: πέτρινες χονδρόπλακες ακανόνιστες, όμοιες με του δαπέδου του αύλειου χώρου της εκκλησίας,

- περιμετρικοί πεζόδρομοι: σχιστόπλακες παρόμοιες με τον υφιστάμενο βόρειο πεζόδρομο,

- σκαλοπάτια: χονδρόπλακες ορθογωνικού σχήματος παρόμοιες με τις ακανόνιστες χονδρόπλακες της υποπεριοχής τους, κοκ.

Εγκατάσταση οργάνου παιγνιδιού επί ελαστικού δάπεδου, με υπόβαση βάσης οδοστρωσίας.

Κατασκευή καθισμάτων από σανίδες ειδικής συνθετικής ξυλείας κι επεξεργασίας και μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού, επί λίθινων παρτεριών.

Εγκατάσταση πλήρους αστικού εξοπλισμού: Φωτισμός, κρήνη, καλαθάκια, χειρολισθήρες από ανοξείδωτους σωλήνες, καθώς και οδεύσεις τυφλών με κατάλληλες πλάκες.

Διατήρηση της σημερινής δενδροφύτευσης και φύτευση επιπλέον δένδρων, θάμνων, φυτών, σύμφωνα με το σχέδιο φύτευσης της πλατείας, με εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ποτίσματος.

 1. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 125.186,39 χωρίς ΦΠΑ (155.231,12 με 24% Φ.Π.Α.).

 2. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

 3. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Οικοδομικών, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής: Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν,την τεχνική ικανότητα, και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από το Π.Δ. 71/19 στις κατηγορίες Οικοδομικών, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών και στα περιγραφικά αναφερόμενα στα άρθρα 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης.

 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 3. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρο 95 παρ. 2.α και του άρθρου 126 του Ν.4412/2016.

 4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 27/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ πμ.

 5. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 6. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/01/2020 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00΄πμ.

 2. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

 3. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄188).

 4. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

 5. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 6. Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

 7. Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.Αρχεία

 1. ΤΟΜΗ Β-Β
 2. ΤΟΜΗ Α-Α
 3. ΤΕΥΧΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
 4. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 8. ΕΣΥ
 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 10. ΤΕΥΔ
 11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 12. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ