Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

09/04/2020,ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.:131/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» & ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.:179/2020

09.04.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 14:19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ(ΑΔΑ:ΨΓΑ1ΩΗ5-ΜΓΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 179/2020
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 15229
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 14ης τακτικής διά περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων
ΘΕΜΑ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 131/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»
Στα Χανιά, σήμερα την 7η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 8:30 π.μ. έως 12:00, διεξήχθη τακτική δια
περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 Ν. 3852/2010,
άρθρου 10 παρ. 1 ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020, αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών και
αρ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου Υπ. Εσωτερικών), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15035/3-04-2020 πρόσκληση
που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
2 του Ν. 4623/2019.
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος Ουδείς
2. Ζερβουδάκη Ελένη
3. Καλογριδάκης Μιχαήλ
4. Μιχαηλάκης Στυλιανός
5. Νικηφοράκης Ιωάννης
6. Ξανθουδάκης Γεώργιος
7. Αποστολάκης Σπυρίδων
8. Δρακάκης Πέτρος
9. Γιακουμογιαννάκης Μύρων
10. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος
11. Σπυριδάκης Ιωάννης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν συμμετείχε κανείς.
Διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη.
Τέθηκε υπόψη της επιτροπής η εκτός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. 15229/6-04-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι στη διακήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου κτηρίου για
δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης» που εγκρίθηκε με την 131/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΛΥΩΗ5-0ΒΩ) απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, εκ παραδρομής παραλήφθηκε μια από τις παρατηρήσεις που έγιναν από τη Διαχειριστική Αρχή (ΕΠΑνΕΚ).
Συγκεκριμένα στην παράγραφο 19.3 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» η απαίτηση για εμπειρία των μελετητών σε
ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτηρίων βιβλιοθηκών θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί με τη γενικότερη απαίτηση
εμπειρίας σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αποκατάστασης διατηρητέων κτηρίων.
Παρακαλούμε όπως ακυρώσετε την υπ’ αρ. 131/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΛΥΩΗ5-0ΒΩ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
και προβείτε στη λήψη νέας απόφασης για την έγκριση των ορθών όρων διακήρυξης και τον ορισμό επιτροπής
για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ως εξής:
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και συγκεκριμένα της παρ. 1θ του άρθρου 72: «Αρμοδιότητες οικονομικής
επιτροπής Δήμων»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα της παρ. 9α του άρθρου 221: «Όργανα διενέργειας
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

.......(ΒΛ.:ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ)

 

Αρχεία

  1. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 179/2020