Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

21/05/2020, Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της δομής “Δημοτικό Κοινωνικό Πλυντήριο”

25.05.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 09:49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της δομής “Δημοτικό Κοινωνικό Πλυντήριο”

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της δομής “Δημοτικό Κοινωνικό Πλυντήριο”. Το ακίνητο πρέπει να έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 120 τ.μ. με πατάρι, να είναι μερικώς ή πλήρως διαμορφωμένο προκειμένου την άμεση χρήση του και λειτουργία της κοινωνικής δομής και να βρίσκεται στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς: Κυδωνίας, Μυλωνογιάννη, Υψηλαντών, Καραΐσκάκη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται καθημερινά και ώρες 08.00 – 14.30, από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Διεύθυνση Κυδωνίας 29, Τηλέφωνο 2821341760.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ