Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

06/10/2020, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 32 ΠΑΡ. 2 (Γ) ΤΟΥ Ν.4412/8-8-2016 (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ)

06.10.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 16:03


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει την οικονομική του προσφορά

1.   Για την ΟΜΑΔΑ Α «προμήθεια Γαντιών για τις σχολικές καθαρίστριες» και

2. Για την ΟΜΑΔΑ Β «προμήθεια λοιπών Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις σχολικές καθαρίστριες»

 

στο πλαίσιο της λήψης απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού covid-19, σύμφωνα με το αρ. 32 παρ. 2 (γ) του Ν.4412/8-8-2016 (λόγω του κατεπείγοντος) και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

 

Αναθέτουσα Αρχή - Τρόπος - Χρόνος διενέργειας διαδικασίας :

 

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax: 28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

 

Η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  Χανίων  διεύθυνση Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά στις 09/10/2020 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος.

Ώρα έναρξης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η 09:00 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 09:30 π.μ.


Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα της  διαπραγμάτευσης.

Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την πρόσκληση.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα και ώρα της διαπραγμάτευσης.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760 και στο e-mail: g-promitheies@chania.gr

Στον Φάκελο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ  

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 73135

ΥΠΟΨΙΝ:  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 32 ΠΑΡ. 2 (Γ) ΤΟΥ Ν.4412/8-8-2016 (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  09  /  10  /  2020

«Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο»

 

Αντικείμενο είναι η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις σχολικές καθαρίστριες για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο της λήψης απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού covid-19, σύμφωνα με το αρ.32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016.

 

Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων του υπό προμήθεια είδους ανά ομάδα και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην κάθε ομάδα συμμετοχής.

 

Σύνταξη Προσφορών :

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά στη μια ή και στις δυο ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται παρακάτω.

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την ποσότητα και όλα τα είδη της ομάδας συμμετοχής.

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές :

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις σχολικές καθαρίστριες

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα προμήθεια αφορά  την παροχή μέσων Ατομικής Προστασίας στις Σχολικές Καθαρίστριες (ΙΔΟΧ) του Δήμου Χανίων σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.43726/8-7-2019 ΦΕΚ (ΣΕΛΊΔΑ 24733) και αφορά τα εξής είδη:  

Γάντια από Νιτρίλιο,                         Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

Μάσκα Φίλτρου Ρ1,            Ποδιά Σαμαράκι,          Γαλότσες,         Παπούτσια Αντιολισθητικά

Αναλυτικά:

Η προμήθεια αφορά την παροχή μέσων Ατομικής Προστασίας στις Σχολικές Καθαρίστριες (ΙΔΟΧ) του Δήμου Χανίων.

Ο εκτιμώμενος αριθμός των Σχολικών Καθαριστριών για το σχολικό έτος 2020-2021, ανέρχεται στους 134 σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χανίων

Η προμήθεια αφορά την περίοδο από το μήνα Σεπτέμβριο 2020 έως ολοκλήρωση του Διδακτικού Έτους .

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού  8.897.14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  και θα βαρύνει τον Κ.Α.  15-6063.001 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Χανίων έτους 2020

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

ΟΜΑΔΑ Α : Προμήθεια Γαντιών για τις σχολικές καθαρίστριες

 

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1_ CPV 18100000-0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧ. ΚΑΘ/ΤΡΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

ΚΑΘ.ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ 100 ΤΕΜ

134

11,00

1.474,00

88,44

1.562,44€

ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΧ 100 ΤΕΜ

134

7,70

1.031,80

61,90

1.093,71€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.656,15€

 

 

ΟΜΑΔΑ Β : Προμήθεια λοιπών Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις σχολικές καθαρίστριες

 

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2_ CPV 18100000-0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧ. ΚΑΘ/ΤΡΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

ΚΑΘ.ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ

134

7,98

1.069,32

256,63

1.326,00€

ΓΑΛΟΤΣΕΣ PVC ΓONATOY

134,

7,26

972,84

233,48

1.206,32€

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (Αντιολησθητικά)

134

19,92

2.669,28

640,62

3.309,90€

ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1

134

2,40

321,60

77,18

398,78€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.241,00€

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

 

  1. Ο προϋπολογισμός της ομάδας Α (Μέσων Ατομικής Προστασίας 1) ανέρχεται στο ποσό των 2.505,80€ πλέον Φ.Π.Α 6%, ήτοι 2.656,15€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
  2. Ο προϋπολογισμός της ομάδας Β (Μέσων Ατομικής Προστασίας 2) ανέρχεται στο ποσό των 5.033,04€ πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι 6.241,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Περιεχόμενο Προσφορών  

 Δικαιολογητικά  :  

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά (αρθ.43 παρ.7α Ν.4605/2019, αρθ.80 παρ.2 & 3 και αρθ. 93 Ν.4412/2016) :

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016). Δηλαδή:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ),τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016.

 

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για την κύρια και επικουρική ασφάλιση σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα) καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

 

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016

 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 

Η οικονομική προσφορά:

1. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας και όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α..

Η τιμή θα δίνεται ως εξής:

α. Τιμή με κρατήσεις σε ευρώ (οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο), χωρίς Φ.Π.Α.

β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό).

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε είδους άλλη επιβάρυνση που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον Δήμο Χανίων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ