Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

05/03/2020, Προμήθεια υλικών βιολογικής καταπολέμησης εντόμων

05.03.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 05 / 03 / 2020

Α.Π.: 11046

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών βιολογικής καταπολέμησης εντόμων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 • Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2020, που προβλέπει πίστωση 12.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-6633.003 για “Βιολογική Καταπολέμηση εντόμων”

 • Το υπ’ αριθμό 9271/25-02-2020 Πρωτογενές Αίτημα της της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

 • Το υπ’ αριθμό 9358/26-02-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

 • Τις Τεχνικές Προγιαγραφές της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

 • Την υπ’ αριθμό Α-404 με Α.Π. 10097/28-02-2020 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 11.999,83€ στον παραπάνω Κ.Α.

 • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια υλικών βιολογικής καταπολέμησης εντόμων», προϋπολογισμού 11.999,83€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας, αφορά στην προμήθεια υλικών βιολογικής καταπολέμησης εντόμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα:

 

Α/Α

ΥΛΙΚΟ

Μ/Μ

Ποσότητα

1

Αphidius Colemani 500 Νύμφες

ΤΕΜ

25

2

Aphdius Ervi 250 νυμφες

ΤΕΜ

8

3

Aphidoletes Aphidimyza 1000 Νύμφες

ΤΕΜ

4

4

Adalia Bipunctata 100 προνύμφες

ΤΕΜ

150

5

Crysopa 1000 προνύμφες

ΤΕΜ

15

5

Anthocoris Nemoralis 500 τέλεια

ΤΕΜ

50

6

XAΡTONENIO KOYTI ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5*5ΕΚ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ( DIBOX)

ΤΕΜ

612

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη αλλά η προσφορά θα πρέπει να αφορά στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Η προμήθεια κάθε είδους θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την οικονομικότερη προσφορά στο συγκεκριμένο είδος.

Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας και μέχρι εξαντλήσεως των παραπάνω αναφερόμενων ποσοτήτων.

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις οικονομικές σας προσφορές έως και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “Προμήθεια υλικών βιολογικής καταπολέμησης εντόμων

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

 2. Φορολογική ενημερότητα

 3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ