Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

30/11/2020, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

01.12.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 09:38

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ


να καταθέσετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών i) περισυλλογής και ii) φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.630,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Περιγραφή Υπηρεσίας – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Προδιαγραφές-Απαιτήσεις – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε όποια από τις ομάδες θέλουν ή και σε όλες τις ομάδες.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού ποσού.

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:  

       Για Γραφείο Προμηθειών,  

       Προσφορά για την “Υπηρεσία Περισυλλογής και Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς” 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ