Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

24/07/2020, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΑμεΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

24.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 14:06

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να καταθέσετε προσφορά για τη συντήρηση ανελκυστήρων – αναβατορίων ΑμεΑ του Δήμου Χανίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στην τεχνική της έκθεση και όπως περιγράφεται στη συνημμένη προσκληση.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι εκείνο της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής σε όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι και την Τετάρτη 29-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29 Χανιά, Τ.Κ 73135) σε σφραγισμένο φάκελο που να αναγράφει επάνω:

Προς: Πρωτόκολλο Δήμου Χανίων (για Γραφείο Προμηθειών)

Προσφορά για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΑμεΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ