Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

09/07/2020,ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:"ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"

09.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 08:55

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΟΚΟΙΠΠ

Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dokoipp-pagogi@chania.g

Πληροφορίες: Ειρήνη Τζιράκη/Ζωή Εύδου τηλ 28213 - 41629/28213-41733, φαξ: 28210-93300

2. Τίτλος μελέτης Εκτιμώμενη αξία - Χρηματοδότηση: "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ’’. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 56.644,50 (χωρίς ΦΠΑ) Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΔΟΚΟΙΠΠ.

3. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 196 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος 91069), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dokoipp.gr και του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

5. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 27/7/2020 και ώρα 11:00π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 30/7/2020 και ώρα 9:00π.μ

6. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα κριτήρια και υποκριτήρια καθώς και η βαρύτητά τους αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση στατικών μελετών σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών Μελετών στην κατηγορία 8 ‘’στατικές μελέτες’’.

Επιπλέον: α)Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την αναγκαία στελέχωση ως εξής: για την κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες), τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος 12-ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και επιπλέον εμπειρία από την εκπόνηση μίας τουλάχιστον μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης, που να αφορά σε έλεγχο στατικής επάρκειας ή ενίσχυσης φέροντος οργανισμού υφισταμένου κτιρίου εμβαδού κατ’ ελάχιστον 500τ.μ. Η εκπόνηση της μελέτης θα πρέπει να έχει γίνει κατά την τελευταία 5-ετία (2015-2019).

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1132€.

9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

10. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΔΟΚΟΙΠΠ.

Αρχεία

  1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  3. ΤΕΥΔ
  4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  5. ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ