Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

12/06/2020, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

12.06.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 14:02

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη :

1) Την αριθμ. 28/2020 απόφαση του Δ.Σ.

2) Το γεγονός ότι οι ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων είναι κατεπείγουσες

4) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994

5) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

6) Τις διατάξεις του άρθρου 24 της από 14/3/2020 ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄64/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη του ακόλουθου προσωπικού για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασής τους έως τέσσερις μήνες (Τετράμηνη Σύμβαση) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ως ακολούθως :

α) Τεσσάρων (4) ατόμων  κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων

Οι υποψήφιοι πρέπει

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες
  2. Να έχουν ηλικία 18 ετών και να μην έχουν κώλυμα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) κατά τα άρθρα 8,9,10 του Υπαλληλικού Κώδικα με επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94
  3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού λόγω οκτάμηνης απασχόλησης στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων σε συνολικό χρονικό διάστημα 12 μηνών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οδός Μελιδονίου 27 τηλ. 28210-23360 εντός προθεσμίας τεσσάρων εργασίμων  (4) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης  του παρόντος δηλ. έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου  2020.

Είναι δυνατή η αποστολή e-mail με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς αποφυγή μετακινήσεων στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ghrokom@otenet.gr    

Στο mail πρέπει να επισυνάπτονται σκαναρισμένα ευδιάκριτα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και ιδίως τα στοιχεία του αιτούντος με τα τηλ. Επικοινωνίας .

E-mail ελλιπή δεν θα λαμβάνονται υπόψη .

Αναλυτικά η ανακοίνωση