Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

22/04/2020, Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων

22.04.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 14:06

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για «Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις Δημοτικών Χώρων», προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στις απολυμάνσεις, μυοκτονίες και απεντομώσεις διαφόρων Δημοτικών Χώρων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

Το κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει μαζί με τον ΦΠΑ, τον παραπάνω προϋπολογισμό.

Αναλυτικά οι περιοχές και τα σημεία που πρόκειται να γίνουν οι εργασίες Απεντόµωσης – Μυοκτονίας ανά Δημοτικό διαμέρισμα αναφέρονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφεται στη σχετική πρόσκληση, έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ