Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

17/12/2020, Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων-Παράταση καταληκτικής ημερομηνιας

20.11.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 15:10

 

Επειτα απο την αρ.758/2020 απόφαση O.E, γνωστοποιούμε ότι  παρατείνεται ο χρόνος της   καταληκτικης ημερομηνίας υποβολης προσφορων, από 23/12/2020 στις 30/12/2020


Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 1.227.600,00  ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760 εσωτ.3.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 34144512-0

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης - Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η ανωτέρω προμήθεια διαιρείται σε 3 τμήματα  ως εξής:

Τμήμα 1: Προμήθεια 4 απορριμματοφόρων 16 κ.μ, συνολικού  προϋπολογισμού 560.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 694.400,00 με ΦΠΑ.

Τμήμα 2: Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων 12 κ.μ, συνολικού  προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 310.000,00 με ΦΠΑ.

Τμήμα 3: Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων 6 κ.μ, συνολικού  προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 223.200,00 με ΦΠΑ.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση της προμήθειας  δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα  ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, (συστημικός αριθμός 102363 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23/12/2020  ώρα λήξης 15.30 μμ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει τη 30/12/2020 ώρα 08:30 π.μ  

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 1.155.000,00 € και ο Δήμος Χανίων από ιδίους πόρους για το υπόλοιπο ποσό.

12. Ενστάσεις – προδικαστικές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»),  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

13. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17/11/2020  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Διακήρυξη με τα παραρτήματα

Ε.Ε.Ε.Σ(pdf)

Ε.Ε.Ε.Σ (xml)

Πίνακας Σύνοψης χαρακτηριστικων (word)

758/20 OE (παραταση καταληκτικης ημ.υποβολης προσφορων)