Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

28/09/2020, Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων

28.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 14:18

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων,  συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

1.Αναθέτουσα Αρχή.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g-promitheies@chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Κωνσταντία Μαρκουλάκη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):www.chania.gr

2.Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Χανίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

3. Κατηγορία.

Ταξινόμηση κατά CPV: 37415000-0

4. Προϋπολογισμός της προμήθειας.

Η ανωτέρω προμήθεια είναι προϋπολογισμού 24.193,55  € πλέον 24 % Φ.Π.Α.:5.806,45 €, σύνολο 30.000,00 €.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, πρέπει να υποβάλουν προσφορά στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών.  Η πρόσφορα πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες.

4. Οροί χρηματοδότησης

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων  και θα βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. Έτους 2020 σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.027

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Όπως περιγράφονται στην αρ.50805/28-9-2020 Αναλυτική διακήρυξη 

6. Ισχύς των Προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα εκατό είκοσι (120) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7.Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές.

8. Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 2 εβδομάδων μετά από την   υπογραφή της σύμβασης

9. Ενστάσεις.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου .

10. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά των προσφορών.

α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων διεύθυνση Κυδωνίας 29 , 73135 Χανιά, την 12 Οκτωβρίου 2020,  ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος.

β) Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή,  ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10.00 π.μ .

γ) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

11. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα: 28213 41760

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.chania.gr και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στη δικτυακή πύλη .

 

Διακήρυξη 

Τ.Ε.Υ.Δ

Διευκρίνηση