Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

23/12/2020, Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού για τις "Υπηρεσίες αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ"

23.12.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 14:31

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που χωρίζεται σε δύο τμήματα για την παροχή "Υπηρεσίες  αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ"     C.P.V.90470000-2,  NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434. Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 58.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον ΚΑΕ 6461-011 του προϋπολογισμού για το 2020 και 2021  της ΔΕΥΑΧ. Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, υπολογίζεται σε δώδεκα μήνες με το δικαίωμα της ΔΕΥΑΧ, να ανανεώσει μονομερώς, για ένα δίμηνο ακόμη την σύμβαση (εφόσον δεν έχει απορροφήσει το ποσόν της σύμβασης) και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, που δύναται να συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της εν λόγω Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη Υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μέχρι 2% , που ανέρχεται TMHMA A: 912,00€ ,TMHMA Β : 248,00€ και για τα 2 Τμήματα (Α+ Β) : 1.160,00€ και θα περιλαμβάνει όσα στην παρ.2.1.5 των όρων της Διακήρυξης  αναφέρονται. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα ημερών (10) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ: 18/12/2020. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.& site ΔΕΥΑΧ: 21/12/2020. Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 22/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/01/2021 ημέρα Πέμπτη,  ώρα 10:00  π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Κελαιδής Σταύρος, Τηλέφωνο 28210-36225, email kelaidis@deyach.gr για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κα.Άρτεμις Παουλίνου, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail artemis@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης,  και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ στο ΕΣΗΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

 

Χρυσή Χατζηδάκη